Belső vizsgák

7.4.10. A gimnáziumi belső vizsgákra vonatkozó egyedi szabályok Az iskola pedagógiai programjában nyitva kívánjuk hagyni annak a lehetőségét, hogy egyes tárgyakból belső vizsgát szervezzünk. Erre több, nagy hagyományú iskolában, melyek példaként funkcionálnak előttünk, is akad példa. A tanulók vizsgán nyújtott teljesítménye alapján képet kapunk a tantárgy elsajátításának mértékéről. A vizsgákra való felkészülés mindig alkalom a tanulók számára az ismeretek rendszerezésére, új összefüggések meglátására, a tudás megszilárdítására. A felkészülést, a vizsgákon való viselkedést tanulni, a vizsgák légkörét szokni kell. Meggyőződésünk, hogy diákjainknak csak hasznára válhat, ha kis kockázattal járó vizsgákon szerezhetnek rutint, és nem éri őket lelkileg felkészületlenül az érettségi, a nyelvvizsga. Reméljük, ki tudunk alakítani olyan vizsgarutint, hogy a későbbi, nagy tétre menő vizsgákon már mindenki tudása legjavát tudja majd nyújtani. A vizsgán szerzett jegyek eredménye beszámít az év végi osztályzatba, mégpedig legalább a témazáró dolgozatokhoz hasonló súllyal, azokhoz hasonló jelleggel és céllal. A gimnáziumi belső vizsgákat a tanulmányok alatti vizsgák általános szabályai szerint kell lebonyolítani. A vizsgatárgy tematikáját, tételsorát, követelményeit legkésőbb a vizsga meghirdetett időpontja előtt 90 nappal közölni kell a tanulókkal, de egy adott tanévben soha nem később, mint február 15. 7.4.11. A vizsgatárgyak részei és követelményei 

Magyar nyelv és irodalom: irodalom Szóbeli vizsga, amely az adott évfolyam(ok) vagy félév tananyagát kéri számon. A szaktanárnak tíz tételből álló tételsort kell összeállítania. Minden tétel minimum három ILLÉS LABDARÚGÓ AKADÉMIA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021 GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 70 feladatból áll: stílustörténeti, alkotóval kapcsolatos és irodalomelméleti ismeretre kérdez rá. E kérdések nem feltétlenül egyetlen alkotóhoz kapcsolódnak, a vizsga során az adott időszak anyagában szereplő ismeretanyagról ad számot a vizsgázó. Az értékelésnél, az érdemjegy, osztályzat megállapításánál az alkotóról adott felelet kétszeres súllyal számít a többi négy résztémához (stílustörténet, irodalomelmélet, előadásmód/forma) képest. 

Magyar nyelv és irodalom: nyelvtan Írásbeli vizsgaforma, amely 75 %-ban az adott évfolyam vagy félév tananyagát kéri számon. Az írásbeli feladatlap nyolc feladatból áll, amelyben a szövegértési feladatban szereplő feladattípusok, illetve gyakorlati jellegű feladatok szerepelnek (tesztes, nyitott mondatok, láncfeladatok). Az írásbeli vizsgán szerepelnie kell legalább egy gyakorlati írásbeliséggel kapcsolatos feladatnak, amelyben a fogalmazási készség mellett a helyesírás is szerepet kap. Értékelés: maximálisan 50 pont szerezhető, az elkövetett helyesírási hibákért pontlevonás jár (három helyesírási hibaként 1-1 pont, a helyesírási hibák számítása az általános elvek alapján történik). Az érdemjegy vagy osztályzat adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik

Történelem: A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli és a szóbeli vizsga az érettségi vizsgaszabályzat történelem vizsgáztatására vonatkozó utasításainak szellemében és formájában kéri számon a tanuló ismereteit, az adott tanév vagy félév tananyagát figyelembe véve. Az írásbeli vizsgarész egy rövid válaszokat igénylő részből és két röviden kifejtendő esszéből áll. A rövid választ igénylő kérdések topográfiai, kronológiai és fogalomhasználati kérdéseket tartalmaznak. A két esszé közül az egyik egyetemes történeti, a másik magyar történelmi témát kell, hogy felöleljen. Az esszék formája és értékelése megegyezik az érettségi vizsga dolgozatainak formájával és értékelésével. Az írásbeli vizsga időtartama 45 perc. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húzni a tanulónak. A húzott tételekhez a tanuló forrásokat kap, amelyek felhasználásával kell kifejtenie a kapott tételt. Az érdemjegy, osztályzat megállapítása az általános százalékos értékelés szerint történik, az egyes feladatokra adható pontokat össze kell adni. A pontozásnál az írásbeli vizsgarész rövid választ igénylő feladatai összesen 30, az esszékérdések 15-15%-os súllyal számítanak. A szóbeli vizsgarész súlyozása 40%. 

Idegen nyelvek (angol, német): ILLÉS LABDARÚGÓ AKADÉMIA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021 GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 71 Az idegen nyelvi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll. Az írásbeli vizsga számon kéri a megfelelő félév, tanév vagy tanévek tananyagát az érettségi vizsga követelményei és feladattípusai szerint. Így az írásbeli vizsga nyelvhelyességet, olvasásértést és íráskészséget mérő részekből áll. Az írásbeli vizsga 60 perces, az értékelés az általános százalékos értékelést figyelembe véve történik, az eredmény a vizsgára kapott érdemjegy, osztályzat megállapításánál 67%-os súllyal számít. A szóbeli vizsga három részből áll: kötetlen beszélgetés meghatározott témákban, egy szituáció eljátszása és képleírás. Mindhárom feladatot tételhúzás alapján kapja a vizsgázó. A szóbeli vizsga eredménye a vizsgára kapott érdemjegy, osztályzat megállapításánál 33%-os súllyal számít.

Matematika: A matematikavizsga két, összesen 60 perces feladatlap írásbeli megoldásából áll. Az egyes feladatokra adott pontokat össze kell adni, az érdemjegy, osztályzat megállapítása az általános százalékos értékelést figyelembe véve történik. Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői az alábbiak: – Az első rész 20 perces, amely 7 feladatot tartalmaz. Ezek a feladatok az alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzik. Súlyozása a pontozásnál 33%. – A második rész megoldási időtartama 40 perc. A feladatlap 4 feladatot tartalmaz. A feladatok közül 2 könnyebb, 2 feladat pedig összetettebb, több részkérdésből áll. Súlyozása a pontozásnál 67%. Az első rész feladatai a vizsga tárgyát képező időszak feladattípusait tartalmazzák, melyek az ezen időszak alatt tárgyalt legfontosabb fejezetek legalább 75 %-át érintik. Megengedett segédeszközök: függvénytáblázat, zsebszámológép, körző, vonalzó.

Fizika: A vizsga írásbeli, időtartama 45 perc. Az írásbeli vizsga öt feladatból áll, amelyek anyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A feladatok közül két feladat az alapfogalmak, törvényszerűségek, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi, további három feladat pedig a vizsga tárgyát képező időszak legfontosabb feladattípusait tartalmazza. Az utóbbi feladatok közül egy feladat könnyebb (rutinfeladatok), kettő pedig az összetettebb feladatok közül való. Az érdemjegy, osztályzat megállapítása az egyes feladatokra adott pontot összeadását követően az általános százalékos értékelést figyelembe véve történik. 

Biológia: A vizsga írásbeli, időtartama 45 perc. Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek anyaga a félév vagy tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A feladatok között ILLÉS LABDARÚGÓ AKADÉMIA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021 GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 72 szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: ábraelemzés, rövid válaszos feladatok, feleletválasztásos (teszt-) kérdések. Az érdemjegy, osztályzat megállapítása az egyes feladatokra adott pontot összeadását követően az általános százalékos értékelést figyelembe véve történik.

Kémia: A vizsga írásbeli, időtartama 45 perc. Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelyek tananyaga a félév vagy tanév fejezeteinek legalább 75 %-át érinti. A feladatok között szerepelnie kell az alábbi feladattípusoknak: rövid kiegészítendő típusú feladatok, feleletválasztásos (teszt-) kérdések, legalább két számítási feladat. 

Földrajz: A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. A tétellap két részből áll. Az egyik kérdés természetföldrajzi, a másik kérdés társadalom- és gazdaságföldrajzi vonatkozású, ha a tanuló már rendelkezik a megfelelő ismeretekkel. Ennek hiányában az adott tananyag két legfontosabb fejezetét érintik a kérdések. A kérdések minden esetben egy jelenség vagy folyamat legfontosabb fogalmaira, jellemzőire, működési mechanizmusára irányulnak.

Testnevelés: A vizsga típusa gyakorlati vizsga. A vizsga testnevelés tantárgyból teljes mértékben az érettségi vizsgakövetelményeknek az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. A tanulók – az úszás és a küzdősportok kivételével – a gyakorlati követelményeket mutatják be sportáganként. A gyakorlati vizsga sportágankénti bemutatásának teljes hossza 120 perc. A gyakorlati bemutatás a következő sportágakat tartalmazza: atlétika, torna, gimnasztika, labdajátékok közül választhatóan egy sportág: a kézilabda, röplabda, kosárlabda vagy a labdarúgás.

Ének-zene: A vizsga szóbeli és gyakorlati vizsgarészből áll, és teljes mértékben az érettségi vizsgakövetelményeknek az adott félévben/tanévben a tananyagban szereplő követelményeire épül. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell egyet húznia a vizsgázónak, melyekből kettő népdalelemzés, három a műzeneelemzés, illetve zenei fogalmak, míg a többi öt a különböző zenetörténeti korok témakörét öleli föl. A felelési idő maximum 10 perc, a vizsgarész eredménye az érdemjegy, osztályzat megállapításába 60%-os súllyal számít be. A gyakorlati részben a vizsgázónak a tanult dalokból egy maga által összeállított (legalább 10 népdalból vagy műdalból álló) listából a vizsgabizottság választása alapján egy éneket el ILLÉS LABDARÚGÓ AKADÉMIA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021 GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 73 kell énekelnie. Az értékelés szempontjai: stílszerű előadásmód, dallami és ritmikai pontosság. A vizsgarész súlyozása 40%.

Informatika: A vizsga egy gyakorlati feladatokat tartalmazó feladatsorból és egy szóbeli vizsgarészből áll. A gyakorlati vizsgarész időtartama 60 perc. Három feladatból áll, amelyből az első összetett feladat, amely az alább felsorolt témakörökből többet is érinthet. A másik két feladat a témakörök egyikét érintő, egyszerűbb feladat. A gyakorlati feladatsor az alábbi témaköröket érinti: – szövegszerkesztés, – táblázatkezelés, – prezentáció és grafika, – adatkezelés. A feladatokra adott pontszámokat össze kell adni, és az általános százalékos értékelésnek megfelelően kell értékelni. A vizsgára kapott érdemjegy, osztályzat megállapításánál a vizsgarész eredménye 75%-os súllyal számít. A gyakorlati feladatsor megoldásához használható segédeszközök: számítógép, vonalzó. A szóbeli vizsgán tíz tételből kell húznia a vizsgázónak. Az érdemjegy, osztályzat megállapításánál a vizsgarész 25%-os súllyal számít.

Rajz és vizuális kultúra: A gyakorlati vizsgán hat tételből kell egyet húznia a vizsgázónak. A tétellap egy rekonstrukciós feladat szerkesztését (vetületi, axonometrikus, perspektivikus) vagy egy egyszerű tanulmányrajz elkészítését kéri látvány alapján. A gyakorlati vizsga részét képezi egy minimum öt darabból álló portfolió benyújtása a tanuló éves (féléves) munkáiból, amelyet a tanulónak iskolán kívüli munka keretében el kell készítenie, és határidőre be kell nyújtania. A vizsgára adott érdemjegybe, osztályzatba a portfólió 25, a gyakorlati vizsgarész 75%-os súllyal számít be. A gyakorlati vizsgához szükséges eszközök: A4-es rajzlap, puha grafitceruza, körző, egy derékszögű és egy bármilyen vonalzó.

Etika, mozgókép- és médiaismeretek, életvitel és gyakorlat: A vizsga egy 30 perces írásbeli vizsga. Az írásbeli vizsga legalább öt feladatból áll, amelynek tananyaga a félév vagy a tanév legfontosabb fejezeteinek legalább 75%-át érinti. Az érdemjegy, osztályzat adása az általános százalékos értékelésnek megfelelően történik.

Sporttörténet, sportpszichológia, sportismeretek, sportági ismeretek: ILLÉS LABDARÚGÓ AKADÉMIA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2021 GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA 74 A vizsga szóbeli vizsga. A szóbeli vizsgán 10, legalább két részből álló tételből kell húznia a vizsgázónak.